Všeobecné a zvláštne obchodné podmienky ku karte zákazníka

 

 

I. Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Pod pojmom STORGE SK sa rozumie obchodná spoločnosť Storge  SK s. r. o., IČO:  53 992 288, sídlo: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 155516/B, e-mail : bratislava@storge.sk, v postavení predávajúceho a poskytovateľa zákazníckej karty (ďalej aj ako „predávajúci“).

 

 1. Kupujúcim je podnikateľský subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť v rozsahu svojho oprávnenia a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a je zároveň držiteľom zákazníckej karty.

 

 1. Kartou zákazníka sa rozumie karta vydaná STORGE SK s uvedeným údajov o majiteľovi karty (prípadne držiteľovi karty), dni vydania karty a zaradení karty do jednotlivých kategórií, ktorými sú Green, Silver, Gold alebo Platina. Zaradenie do jednotlivých kategórií má vplyv na podmienky, za ktorých kupujúci nakupuje v STORGE SK. Kupujúci sú zaradení do jednotlivých kategórií podľa priemerného obratu bez DPH za posledných 6 ukončených kalendárnych mesiacov, platobnej disciplíny za predchádzajúce 3 mesiace a rozhodnutia STORGE SK.

 

 1. Podmienkami sa rozumejú tieto Všeobecné a zvláštne obchodné podmienky ku karte zákazníka.

 

 

II. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Všeobecné a zvláštne obchodné podmienky ku karte zákazníka upravujú postup pri uzatváraní jednotlivých kúpnych zmlúv medzi zmluvnými stranami a ďalšie dojednania medzi zmluvnými stranami a taktiež podmienky registrácie, vydania, používania zákazníckej karty a na to nadväzujúce práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Spoločnosť STORGE SK vydá zákaznícku kartu kupujúcemu po splnení podmienok pre jej vydanie a to najviac pre päť fyzických osôb ako oprávnených zástupcov kupujúceho (držitelia karty).
 3. Držiteľov karty určuje výhradne kupujúci, t. j. osoba oprávnená za kupujúceho konať a to ich uvedením do zoznamu osôb oprávnených k odberu tovaru za kupujúceho.
 4. Všetky nákupy realizované prostredníctvom zákazníckej karty sú uskutočnené v mene a na účet kupujúceho.
 5. Kupujúci je oprávnený v súvislosti so svojim podnikaním na základe karty vydanej určeným držiteľom karty, nakupovať tovar a iné poskytované služby vo veľkoobchodnej prevádzke spoločnosti STORGE SK, na ulici Pestovateľská 9, Bratislava a u ambulantných predajcov spoločnosti STORGE SK.

 

 

III. Postup pri uzatváraní jednotlivých kúpnych zmlúv

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe pri uzatváraní jednotlivých kúpnych zmlúv na predaj tovaru kupujúcemu :
  1. návrh predloží kupujúci:
   1. písomnou objednávkou
   2. e-mailom alebo
   3. objednávkou prostredníctvom chráneného užívateľského prostredia dostupného na internetovom portáli www.storge.sk, ak takýto portál Predávajúci sprístupní kupujúcemu
  2. písomná objednávka musí obsahovať minimálne:
   1. aktuálne a presné označenie zmluvných strán uvedením ich názvu, identifikačného čísla, sídla alebo miesta podnikania,
   2. presné označenie tovaru (druh, balenie, množstvo) spôsobom nezameniteľným s iným tovarom,
   3. určenie miesta a navrhovaného termínu dodania tovaru (veľkoobchod alebo formou ambulantného predaja,
   4. dátum vyhotovenia objednávky,
   5. pečiatku kupujúceho
   6. podpis oprávnenej osoby.
  3. objednávka e-mailom musí obsahovať minimálne:
 1. aktuálne a presné označenie zmluvných strán uvedením ich názvu, identifikačného čísla, sídla alebo miesta podnikania,
 2. presné označenie tovaru (druh, balenie, množstvo) spôsobom nezameniteľným s iným tovarom,
 3. určenie miesta a navrhovaného termínu dodania tovaru,
 4. dátum vyhotovenia objednávky,
 5. elektronický podpis alebo označenie mena a priezviska osoby konajúcej v mene kupujúceho.
  1. V prípade, ak predávajúci nebude môcť objednávku splniť alebo nebude ochotný návrh kúpnej zmluvy akceptovať, je povinný najneskôr do 48 hodín po doručení objednávky od kupujúceho, tomuto písomne, e-mailom alebo telefonicky oznámiť, že objednávku nepotvrdzuje. V opačnom prípade, ak v lehote 48 hodín od doručenia objednávky, nebude kupujúcemu doručené od predávajúceho oznámenie o neakceptovaní objednávky, návrh kúpnej zmluvy sa považuje zo strany predávajúceho uplynutím uvedenej lehoty za akceptovaný a kúpna zmluva tým okamihom za uzavretú. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť dodať objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
  2. K záväznosti e-mailovej objednávky nepodpísanej elektronickým podpisom / e-mailového nepotvrdenia objednávky stačí, ak úkony smerujúce k zadaniu objednávky budú realizované z e-mailových adries uvedených v záhlaví rámcovej zmluvy.
  3. Objednávka vytvorená prostredníctvom chráneného užívateľského prostredia, ak takéto prostredie sprístupní predávajúci kupujúcemu, dostupného na internetovom portáli predávajúceho www.storge.sk, sa riadi rámcovou zmluvou a Obchodnými podmienkami e-shopu www.storge.sk.
  4. Objednávka, ktorá je potvrdená predávajúcim sa považuje pre kupujúceho za záväznú, bez možnosti kupujúceho od nej odstúpiť alebo ju zmeniť, s povinnosťou kupujúceho objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. V prípade, ak kupujúci objednaný tovar odmietne prevziať, je povinný uhradiť predávajúcemu spôsobenú škodu vo výške skutočnej škody a ušlého zisku. Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá predávajúcemu vznikla tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho.  
  5. V prípade, ak kupujúci objedná neobvyklé množstvo alebo neobvyklý druh tovaru, ktorý nie je bežne v ponuke predávajúceho a predávajúci pre kupujúceho takýto tovar na základe jeho objednávky objednal u pestovateľa alebo dodávateľa, takáto neobvyklá objednávka sa považuje za záväznú bez možnosti odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, či zrušenia objednávky kupujúcim a kupujúci je povinný tovar z takejto neobvyklej objednávky prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. V prípade, ak kupujúci objednaný tovar odmietne prevziať, je povinný uhradiť predávajúcemu spôsobenú škodu vo výške skutočnej škody a ušlého zisku. Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá predávajúcemu vznikla tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho. 
  6. V prípade, ak kupujúci odoberá tovar priamo z veľkoobchodnej prevádzky predávajúceho alebo pri ambulantnom predaji zo skladových zásob predávajúceho, predchádzajúca objednávka nie je potrebná. V takomto prípade sa jednotlivá kúpna zmluva považuje za uzavretú okamihom prevzatia tovaru kupujúcim, ktorým kupujúcemu vzniká povinnosť zaplatiť za prevzatý tovar kúpnu cenu. V prípade pochybností, jednotlivá kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom prevzatia tovaru.

 

 

IV. Zmluvné podmienky kúpnej zmluvy

 

 1. Všetky jednotlivé kúpne zmluvy uzavreté za účelom predaja tovaru kupujúcemu, ktoré medzi sebou kupujúci s predávajúcim uzatvoria postupom uvedeným v článku III. tejto zmluvy alebo aj iným dohodnutým spôsobom, obsahujú nasledujúce zmluvné podmienky:

 

A) Všeobecné ustanovenia, dodanie tovaru a služieb

 

  1. Kupujúci sa zaväzuje nakupovať tovar pod svojim menom a zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote. V prípade, ak kupujúci splnomocni alebo inak poverí nákupom tovaru inú osobu, je povinnosťou tejto osoby predložiť písomné splnomocnenie alebo poverenie a preukázať svoju totožnosť nezameniteľným a nespochybniteľným spôsobom. Bez takýchto úkonov nebude tovar takejto osobe pre kupujúceho vydaný. Kupujúci pri podpise rámcovej zmluvy predloží predávajúcemu zoznam konkrétnych osôb oprávnených preberať zaňho a v jeho mene tovar od predávajúceho. Tieto osoby sú povinné,  kedykoľvek budú na to zo strany predávajúceho vyzvané, preukázať zodpovedajúcim spôsobom svoju totožnosť. Predávajúci je oprávnený odmietnuť vydať tovar osobe, ktorá nie je uvedená v zozname. Kupujúci je povinný písomne informovať predávajúceho v prípade, ak niektorá osoba uvedená v zozname stratí oprávnenie za kupujúceho tovar preberať. V prípade, ak tak písomne neurobí, považujú sa všetky prevzatia tovaru osobami uvedenými v tomto zozname za prevzatie tovaru kupujúcim.
  2. Predávajúci je oprávnený odovzdať tovar aj iným osobám konajúcim za kupujúceho, avšak len v prípade, ak tieto osoby preukážu osobitné oprávnenie na prevzatie tovaru od predávajúceho v prospech kupujúceho, alebo ide o osoby, ktoré boli výslovne uvedené v objednávke zo strany kupujúceho alebo ak je predávajúcemu z doterajšej činnosti známe, že tieto osoby konajú v mene kupujúceho a sú oprávnené tovar pre kupujúceho prevziať.
  3. Predávajúci je povinný objednaný tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo odo dňa zaplatenia zálohy na kúpnu cenu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  4. V prípade, ak sú k užívaniu alebo nakladaniu s dodaným tovarom potrebné akékoľvek doklady, je predávajúci povinný kupujúcemu takéto doklady dodať v čo najkratšej lehote po doručení písomnej výzvy kupujúceho.
  5. Dohodnutým miestom odovzdania a prevzatia tovaru je prevádzka predávajúceho nachádzajúca sa na adrese : Storge SK, Pestovateľská 9, Bratislava alebo predaj formou ambulantného predaja. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú inak, môže predávajúci odoslať tovar kupujúcemu na základe jeho žiadosti, pričom cena za dodanie tovaru takýmto spôsobom bude kupujúcemu vopred oznámená. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na dodaní tovaru na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný na vlastné náklady zabezpečiť bezproblémový príjazd a vstup na miesto určenia, ako aj vymedziť miesto,  na ktorom bude mať byť tovar zložený tak, aby nebola obmedzená cestovná premávka a zároveň neboli porušené pravidlá cestnej premávka, pričom musí ísť o miesto, kde je vyloženie zásielky tovaru možné a reálne a taktiež, kde nebude ohrozená bezpečnosť a zdravie prepravcu, zamestnancov alebo iných osôb na strane kupujúceho, ani predávajúceho a nebude hroziť nebezpečenstvo poškodenia alebo znehodnotenia tovaru. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby príjemca (odberateľ, kupujúci) tovaru poskytol prepravcovi súčinnosť nevyhnutnú na vyloženie tovaru v danom mieste.
  6. Predávajúci ku každej dodávke tovaru predloží dodací list alebo daňový doklad. Dodací list alebo daňový doklad sú obe zmluvné strany pri prevzatí tovaru povinné potvrdiť (v prípade, ak ide o priamu dodávku tovaru, dodací list alebo daňový doklad potvrdí namiesto predávajúceho výrobca). Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru kupujúcim v prípade, ak mu kupujúci nevydá originál dodacieho listu alebo daňový doklad potvrdený osobou oprávnenou na prevzatie tovaru, prípadne kópiu dodacieho listu s originálom podpisu osoby oprávnenej na prevzatie tovaru za kupujúceho. V prípade platby za tovar v hotovosti, môže byť dodací list nahradený daňový dokladom s formou úhrady v hotovosti a potvrdením zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
  7. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim sa má za to, že množstvo a druh dodaného tovaru zodpovedá množstvu a druhu tovaru uvedenému v dodacom liste alebo daňovom doklade. Okamihom prevzatia tovaru je okamih, kedy si kupujúci prvý krát mohol dodaný tovar prezrieť, oboznámiť sa s ním a prehliadnuť si ho, to znamená, že pri nákupe vo veľkoobchodnej prevádzke predávajúceho, je okamihom prevzatia tovaru jeho vynesenie za priestor pokladníc, pri ambulantnom predaju okamih kedy tovar prešiel do fyzickej dispozície kupujúceho, pri predaji na diaľku okamih dodania tovaru prepravcom alebo predávajúcim na miesto určené kupujúcim.
  8. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim bez faktických a právnych vád, jeho úžitková hodnota a kvalita zodpovedá bežnej kvalite daného druhu tovaru. V prípade, ak predávajúci dodá kupujúcemu len časť tovaru alebo tovar v menšom rozsahu ako bol objednaný a táto skutočnosť vyplýva z prehlásenia predávajúceho, dodacieho listu alebo prepravného listu, nevzťahujú sa na chýbajúce množstvo tovaru ustanovenia o vadách tovaru a kupujúci je povinný si skutočne dodaný tovar v skutočne dodanom množstve prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
  9. Nebezpečenstvo škody (strata, odcudzenie, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie) na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim a v prípade, ak ho kupujúci riadne a včas neprevezme, okamihom, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom (prevziať tovar) pričom tým, že kupujúci tovar neprevezme, poruší tak zmluvnú povinnosť prevziať riadne dodaný tovar. Nebezpečenstvo škody pri nákupe na veľkoobchodnej prevádzke prechádza na kupujúceho okamihom vynesenia tovaru za pokladne, pri ambulantnom predaji okamihom, kedy tovar prešiel do fyzickej dispozície kupujúceho.
  10. Podmienky pre uplatnenie nárokov z vád dodaného tovaru upravuje reklamačný poriadok predávajúceho. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie kúpnej ceny v plnej výške a v dohodnutej lehote splatnosti.
  11. Kupujúci je povinný riadne a včas dodaný tovar prevziať, pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva osobitné právo na odmietnutie prevzatia tovaru.
  12. Kupujúci sa zaväzuje pred každým vstupom do areálu predávajúceho oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom predávajúceho a tento dodržiavať (vrátane úpravy parkovania, odberných miest a pod.). 

 

 

 

 

B) Obaly

 

 1. V prípade, ak objednaný tovar bude odovzdaný na prepravu a/alebo dodanie tak, že tovar bude uložený v prepravkách, na paletách, na EURO paletách, v špeciálnych nádobách na prepravu kvetín, alebo obdobných návratných nádobách (ďalej len „návratné obaly“), kupujúci je povinný vždy návratné obaly predávajúcemu, resp. prepravcovi, pri prevzatí tovaru vymeniť za nepoškodené, čisté a kompletné návratné obaly rovnakého typu.
 2. V prípade, ak kupujúci návratné obaly nevymení, je povinný uhradiť predávajúcemu ich cenu. Predávajúci sa však zaväzuje vykúpiť návratné obaly späť, pokiaľ mu ich kupujúci v niektorej z jeho prevádzok ponúkne na predaj do 30 dní od ich prevzatia a za predpokladu, že takéto návratné obaly sú  nepoškodené, čisté a kompletné.
 3. Zmluvné strany za účelom prehľadu o vydaných, vrátených a dlžných návratných obaloch, vedú evidenciu návratných obalov a zálohovaných návratných obalov (ďalej len „evidencia obalového saldokonta“). V prípade sporu ohľadom množstva a druhu návratných obalov a zálohovaných návratných obalov, je kupujúci povinný predložiť výpis z evidencie obalového saldokonta za účelom dosiahnutia dohody. V prípade, ak kupujúci nepredloží tento výpis, má sa za to, že pre riešenie sporu je záväzný pre obe zmluvné strany výpis z evidencie obalového saldokonta predávajúceho.

 

 

C) Platobné podmienky, dôvody odstúpenia od zmluvy, sankcie, započítanie,

výhrada vlastníctva a ďalšie podmienky

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu podľa dohodnutých podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny a sortimentu v závislosti od zmien cien zo strany výrobcov. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy, pokiaľ nebude individuálne dohodnuté inak.
 2. Za cenu tovaru, ktorý je predmetom kúpy sa považuje cena stanovená dohodou s poukazom na cenníky výrobcov alebo predávajúceho platné v deň objednania tovaru kupujúcim. Pri nákupe vo veľkoobchodnej prevádzke STORGE SK je platnou kúpnou cenou základná cena uvedená na cenovke tovaru v deň nákupu tovaru. Pri nákupe tovaru, ktorý ešte len bude predávajúcim zakúpený na burze kvetín, je kupujúci uzrozumený a súhlasí s tým, že cena tovaru je závislá na aktuálnej nákupnej cene na burze kvetín.
 3. Kúpna cena (záloha na kúpnu cenu) sa platí (v závislosti na zaradenia do konkrétnej kategórie):
  1. v hotovosti pri odbere tovaru (alebo pred jeho odoslaním) alebo bezhotovostným prevodom pred odberom tovaru (nad 5.000,-EUR), ak nie je kupujúci registrovaný do kategórie, ktorá umožňuje bezhotovostné platby,
  2. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho a to na základe predávajúcim vystaveného daňového alebo zálohového dokladu so splatnosťou 14 dní odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia a 7 dní odo dňa vystavenia zálohového dokladu, ak je kupujúci zaradený do kategórie umožňujúcej bezhotovostné platby do výšky kreditu podľa Všeobecných a zvláštnych obchodných podmienok ku karte zákazníka, alebo pokiaľ sa na tom zmluvné strany výslovne dohodnú. Predávajúci si vyhradzuje vyššie uvedené termíny splatnosti jednostranne zmeniť.
 4. Pri dodávke neobvyklého množstva alebo neobvyklého druhu tovaru je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zálohovú platbu (zaplatenie kúpnej ceny za tovar pred reálnym dodaním tovaru), a to až do výšky 100% z celkovej predajnej ceny tovaru (vrátane DPH).
 5. Zaregistrovaný kupujúci, ktorí majú vydané zákaznícke karty STORGE SK, majú v súvislosti so zaradením do jednotlivých kategórií (s ohľadom na množstvo nimi odobratého tovaru a ich platobnú disciplínu), možnosť požiadať o pridelenie „kreditu bezhotovostných platieb“. O pridelení „kreditu bezhotovostných platieb“ rozhoduje výhradne predávajúci a kupujúci nemá na pridelenie „kreditu bezhotovostných platieb“ žiadny nárok. V prípade, ak kupujúci prekročí stanovený limit kreditu, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu za jednotlivé dodania tovaru (jednotlivé kúpne zmluvy) nad limit stanoveného kreditu a to v hotovosti pri odbere tovaru alebo bezhotovostne vopred, prípadne má predávajúci právo ďalší odber tovaru zamietnuť. 
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo nevydať kupujúcemu tovar, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s úhradou svojich predchádzajúcich splatných záväzkov voči predávajúcemu alebo pokiaľ bude dosiahnutá výška dohodnutého kreditu. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo jednostranne znížiť dohodnutý kredit v prípade, ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov vzniknutých z  kúpnej zmluvy s predávajúcim, alebo pokiaľ to odôvodňuje ekonomická alebo obchodná situácia kupujúceho. Uhradením splatných záväzkov kupujúcim, nevzniká kupujúcemu nárok na opätovné navýšenie kreditu do pôvodnej dohodnutej výšky. Možnosť platiť za tovar v hotovosti alebo zálohovou faktúrou, tým nie je dotknutá.
 7. Predávajúci je oprávnený na podklade žiadosti kupujúceho schváliť prekročenie kreditu, teda preberanie tovaru bez okamžitej platby a na takto odobratý tovar vystaviť faktúru so stanovenou lehotou splatnosti a to aj v prípade, že došlo k dosiahnutiu alebo prekročeniu kreditu. Schválenie prekročenia kreditu je výlučne na individuálnom posúdení predávajúceho a kupujúci na žiadne schválenie prekročenia kreditu nemá nárok. Na všetky objednávky zadané nad rámec kreditu sa použije uzavretá kúpna zmluva.
 8. Kupujúci prehlasuje, že disponujem s dostatočným objemom finančných zdrojov k úhrade záväzkov vzniknutých z tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci sa zároveň výslovne zaväzuje, že neuprednostní žiadny iný finančný záväzok voči inej osobe ako predávajúcemu, na úkor záväzkov voči predávajúcemu z tejto kúpnej zmluvy.
 9. Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania finančnej čiastky na účet predávajúceho.
 10. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, v dôsledku čoho mu bude zo strany predávajúceho odoslaná výzva k plneniu, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu v súlade s § 369c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky a to v aktuálnej výške určenej nariadením vlády Slovenskej republiky. V prípade, ak bude za účelom vymoženia dlžnej sumy doručená kupujúcemu predžalobná výzva prostredníctvom advokáta, vzniká predávajúcemu v súvislosti s poskytnutými právnymi službami aj nárok na náhradu dovtedajších trov právneho zastupovania predávajúceho vo výške určenej v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a súvisiacich právnych predpisov.
 11. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v týchto Všeobecných a zvláštnych obchodných podmienkach ku karte zákazníka s okamžitým účinkom k okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.
 12. Predávajúci je do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny oprávnený od zmluvy odstúpiť a to najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré obe zmluvné strany výslovne považujú a uznávajú za podstatné porušenie zmluvných povinností z tejto kúpnej zmluvy :
  1. vyhlásenie konkurzu na majetok kupujúceho alebo povolenie reštrukturalizácie kupujúceho,
  2. omeškanie so zaplatením celej kúpnej ceny v dĺžke viac ako 10 dní,
  3. omeškanie so zaplatením zálohy na kúpnu cenu (ak bola dohodnutá) viac ako 3 dni.
 13. V prípade, ak predávajúci odstúpi od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúcemu poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k tomu, aby si mohol predávajúci prevziať dodaný tovar. Ak to nebude možné, napríklad z dôvodu, že kupujúci s týmto tovarom už nedisponuje, je predávajúci oprávnený si, okrem iného, namiesto vlastného dodaného tovaru, prevziať a kupujúci je povinný toto prevzatie umožniť, iný tovar kupujúceho, ktorý si predávajúci vyberie, za cenu, za ktorú by mohol predávajúci takýto tovar nakúpiť u iného subjektu prevádzkujúceho veľkoobchod s takýmto alebo podobným tovarom, a zároveň je kupujúci povinný previesť na predávajúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru.
 14. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená s okamžitým účinkom k okamihu doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane odstúpiť od Zmluvy (Ramcovej zmluvy) v prípade, ak druhá strana podstatne poruší svoje povinnosti z tejto Zmluvy(Rámcovej zmluvy). Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje predovšetkým:
  1. opakované omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za tovar,
  2. opakované porušenie povinnosti predávajúceho dodať objednaný tovar v dohodnutej lehote
  3. opakované porušenie povinnosti kupujúceho odobrať objednaný ovar v dohodnutej lehote
  4. akékoľvek porušenie povinností vyplývajúce z článku V. tejto zmluvy,
  5. nedodržanie odberu tovaru v minimálnej hodnote 100,-€ bez DPH za 6 mesiacov, pričom sledované obdobie je 1.-6. mesiac a 7.-12. mesiac.
 15. Vo všetkých prípadoch a okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť vrátane nezavineného oneskorenia dodávok od výrobcu, dopravných porúch, epidemiologických opatrení a obdobných okolnostiach, ktoré majú pôvod vo vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností na strane predávajúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a to bez nároku kupujúceho na náhradu škody. V prípade, ak nastane niektorá z uvedených okolností, ktorá ohrozí termín plnenia zo strany predávajúceho, zaväzuje sa predávajúci o tejto skutočnosti informovať kupujúceho.
 16. Pre prípad omeškania so zaplatením ceny za dodaný tovar riadne a včas, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený od kupujúceho žiadať zaplatenie:
  1. úroku z omeškania vo výške 10% ročne z dlžnej časti kúpnej ceny,
  2. zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej dohodnutej kúpnej ceny bez DPH a to v prípade, ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností kupujúcim.
 17. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv na zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Predávajúci sa môže popri zaplatení zmluvnej pokuty domáhať aj náhrady škody vo výške prekračujúcej sumu zmluvnej pokuty. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu aj v prípade, ak porušenie zmluvnej povinnosti sám nezavinil.
 18. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky neuhradené záväzky kupujúceho a to bez ohľadu na dohodnutú lehotu splatnosti, sa stávajú splatnými ku dňu začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania na majetok kupujúceho alebo okamihom vstupu kupujúceho do likvidácie.
 19. Kupujúci nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho oprávnený jednostranne započítať žiadne pohľadávky voči predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči kupujúcemu na akékoľvek pohľadávky kupujúceho voči predávajúcemu a to aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.
 20. V prípade existencie neuhradeného splatného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu, predávajúci je oprávnený započítať akékoľvek prijaté plnenie od kupujúceho na úhradu ktorejkoľvek splatnej pohľadávky voči kupujúcemu podľa vlastnej vôle, bez ohľadu na prípadne určenie plnenia zo strany kupujúceho. Predávajúci spravidla určí prijatie plnenia od kupujúceho na istinu pohľadávky podľa určenia kupujúceho. V prípade plnenia zo strany kupujúceho bez určenia, predávajúci plnenie započíta na istinu pohľadávky od tej s najstaršou lehotou splatnosti a až následne na príslušenstvo pohľadávky. 
 21. Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas na to, aby predávajúci poskytol informácie o neuhradených splatných faktúrach kupujúceho tretím osobám, najmä poisťovniam alebo subjektom oprávneným na vymáhanie pohľadávok.
 22. Predávajúci je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho prenechať, previesť alebo postúpiť akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z ktorejkoľvek jej časti na tretiu osobu; v prípade postúpenia to platí tak pre individuálne pohľadávky voči kupujúcemu, súbory viacerých pohľadávok, ale aj pohľadávky vyplývajúce z celého zmluvného vzťahu. Predávajúci je bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči akýmkoľvek pohľadávkam kupujúceho voči predávajúcemu.
 23. Výhrada vlastníctva : Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tento tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho už okamihom jeho prevzatia. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny a do splnenia všetkých nárokov predávajúceho, ktoré vyplývajú zo zmluvných podmienok a obchodných podmienok. V prípade, ak kupujúci tovar spracuje, hoci je mu známe, že mu nepatrí, zmluvné strany výslovne súhlasia, že spracovaná vec patrí do vlastníctva predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. V prípade spojenia tovaru s inou vecou vo vlastníctve kupujúceho, vlastníctvo novej veci prechádza do spoluvlastníctva zmluvných strán podľa pomeru použitých vecí vo vlastníctve tej-ktorej zmluvnej strany. Kupujúci je povinný opatrovať a skladovať tovar, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho bezodplatne. V prípade nedodržania platobných podmienok kupujúcim, pri začatí konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok kupujúceho, pri vstupe do likvidácie kupujúcim, je predávajúci oprávnený prevziať tovar do svojej dispozície. Prevzatie tovaru predávajúcim sa v takomto prípade považuje za odstúpenie od zmluvy predávajúcim, čo je predávajúci povinný oznámiť. Náklady na skladovanie, prepravu a ďalšie s tým spojené náklady v takomto prípade spätného prevzatia tovaru vo vlastníctve predávajúceho z dispozície kupujúceho, hradí výlučne kupujúci.

 

 

V. Podmienky registrácie a vydania zákazníckej karty

 

 1. Nový kupujúcim ako podnikateľským subjektom prevádzkujúcim svoju podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, vydá STORGE SK (zákaznícke oddelenie veľkoobchodnej prevádzky) bezplatnú neprenositeľnú zákaznícku kartu na základe žiadosti o registráciu a po :
  1. predložení originálu listiny oprávňujúcej kupujúceho na podnikanie na území Slovenskej republiky,
  2. preukázania aktívneho výkonu podnikateľskej činnosti (vystavené faktúry, bankové výpisy, daňové priznanie, kopia hlavičky založeného bankového účtu alebo iným dôveryhodným spôsobom) a
  3. vyplnení žiadosti o registráciu a udelení súhlasu s týmito podmienkami ku karte zákazníka.
 2. Registrovaným kupujúcim v prípade straty karty, zmeny osoby oprávneného držiteľa alebo ďalších prípadoch odsúhlasených na to oprávneným pracovníkom STORGE SK, vydá zákaznícke oddelenie veľkoobchodnej prevádzky novú kartu za poplatok 2,-€ bez DPH. O prípadnom vydaní novej zákazníckej karty kupujúcemu, ktorému bola karta predtým zablokovaná, rozhodne na základe písomnej žiadosti STORGE SK.
 3. Každý kupujúci môže pod jedným identifikačným číslom (IČO) mať len jednu registráciu.
 4. Karta je vydaná po uzavretí rámcovej kúpnej zmluvy, po oboznámení sa a odsúhlasení reklamačného poriadku a týchto všeobecných a zvláštnych obchodných podmienok ku karte zákazníka. Na vydanie karty zákazníka neexistuje právny nárok. Kupujúci zodpovedá za rešpektovanie týchto Podmienok držiteľom karty. K jednému zákazníckemu účtu možno požiadať o vydanie maximálne 5 kariet.
 5. Odovzdaním karty vzniká držiteľovi karty právo na jej používanie po celú dobu jej platnosti.
 6. Pre doterajších držiteľov zákazníckych kariet sú odo dňa platnosti týchto Podmienok platné a záväzné tieto všeobecné a zvláštne obchodné podmienky ku karte zákazníka.
 7. Zmeny v registrácii je oprávnený uskutočniť len existujúci registrovaný kupujúci, alebo osoba oprávnená v mene kupujúceho konať. V prípade, ak by zmenu registrácie požadoval ktorýkoľvek z držiteľov kariet, má sa za to, že tak robí na základe poverenia registrovaného kupujúceho. Kupujúci týmto zároveň poveruje osoby ním určené ako držiteľov kariet ku konaniu v mene kupujúceho v uvedenom rozsahu.
 8. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených v Žiadosti o registráciu a ich aktualizáciu v prípade ich zmeny. Kupujúci je povinný vyplniť svoje osobné údaje v žiadosti o registráciu riadne a úplne v súlade s týmito Podmienkami a so všeobecne záväznými predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v rozsahu Smernice pre ochranu osobných údajov zo dňa 03.01.2022 v zmysle GDPR – GeneralDataProtectionRegulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a zákona na ochranu osobných údajov č.: 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci podpisom žiadosti o registráciu dáva súhlas k použitiu všetkých uvedených osobných údajov a údajov podnikateľského subjektu spoločnosťou STORGE SK a spoločnosťou STORGE s.r.o., Pestitelská 11, 619 00 Brno, Česká republika.
 9. Vlastníkom karty zostáva spoločnosť STORGE SK, ktorá je oprávnená zo stanovených dôvodov kartu zablokovať alebo odmietnuť jej prijatie.

 

 

VI. Používanie zákazníckej karty

 

 1. Zákaznícka karta je určená výlučne na použitie vo veľkoobchodných prevádzkach STORGE SK a pri ambulantnom predaji pre nákup tovaru a služieb v hotovosti, alebo bezhotovostne do výšky prideleného kreditu. Užívanie zákazníckej karty oprávňuje kupujúceho k nákupu tovaru a služieb so zľavou podľa kategórie karty. Výška zľavy podľa kategórie karty može byť uvedená na faktúre (na daňovom doklade), ktorá bude vydaná kupujúcemu.
 2. Registrovanému kupujúcemu s vydanou zákazníckou kartou môže byť po odsúhlasení predávajúcim poskytnutý kredit na bezhotovostné platby (fakturačný limit). Tento kredit zahŕňa súčet všetkých neuhradených záväzkov kupujúceho pred splatnosťou aj po splatnosti, potvrdené objednávky a hodnotu tovaru, ktorý bol dodaný, ale ešte nebol vyfakturovaný. Predávajúci má právo jednostranne znížiť fakturačný limit. Predávajúci je oprávnený jednostranne schváliť prekročenie fakturačného limitu. V prípade, ak bol kupujúcemu schválený kredit na bezhotovostné platby, môže kupujúci odoberať tovar, ku ktorému bude vystavená faktúra a to do výšky nevyčerpaného fakturačného limitu so splatnosťou maximálne do 14. dní od dátumu vystavenia faktúry (daňového dokladu) na základe rozhodnutia o dobe splatnosti predávajúcim.
 3. Na uplatnenie týchto výhod pre kupujúceho, ktoré vyplývajú zo zákazníckej karty, nemá kupujúci žiadny právny nárok a tieto výhody sú nevymáhateľné.
 4. STORGE SK je oprávnený jednostranne odmietnuť poskytnutie výhod vyplývajúcich zo zákazníckej karty, predovšetkým zľavu na tovaru a povolený kredit na bezhotovostnú platbu vo veľkoobchodnej prevádzke podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia a rovnako je bez akéhokoľvek predchádzajúceho oznámenia a akýchkoľvek následkov oprávnený zákaznícku kartu zablokovať a to predovšetkým:
  1. z dôvodu zachovania bezpečnosti zákazníckej karty, najmä pre podozrenie z jej straty, krádeže, zneužitia alebo neoprávneného použitia zákazníckej karty,
  2. z dôvodu významného zvýšenia rizika, že kupujúci nebude schopný splácať kredit, ktorý by mohol čerpať na základe zákazníckej karty alebo nebude schopný splácať príslušnú sumu, ktorá bola alebo môže byť kupujúcemu účtovaná za platby tovaru alebo služieb,
  3. z dôvodu, že držiteľ karty má voči STORGE SK nezaplatený akýkoľvek splatný záväzok,
  4. v prípade, ak nie sú splnené podmienky na poskytnutie zľav či kreditu na bezhotovostné platby ustanovené týmito Podmienkami,
  5. v prípade, ak o to kupujúci požiada,
  6. v prípade, ak prostredníctvom zákazníckej karty boli realizované platobné operácie prekračujúce limit na bezhotovostné platby,
  7. v prípade, ak kupujúci nevrátiť zákaznícku kartu, hoci tak urobiť mal,
  8. v prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s plnením svojich iných povinností a záväzkov voči STORGE SK alebo poruší svoje iné povinnosti, vlastné vyhlásenia alebo záväzky voči STORGE SK, alebo
  9. ak tak vyplýva z iných ustanovení týchto Podmienok.
  10. v prípade hrubého alebo opakovaného porušenia prevádzkového poriadku predávajúceho.

 

 

VII. Zaradenie do kategórií

 

 1. Zaradenie kupujúceho do jednotlivých kategórií má vplyv na to, za akých podmienok kupujúci nakupuje tovar a služby u predávajúceho.
 2. Kupujúci sú do jednotlivých kategórií zaradený podľa nasledovných podmienok:
  1. priemer obratu bez DPH za posledných šesť ukončených kalendárnych mesiacov,
  2. platobná disciplína za posledné tri mesiace.
 3. Kupujúci na základe vyššie uvedených podmienok sú zaradených do nasledovných kategórií
  1. GREEN – zákaznícka karta určená pre kupujúcich s obratom 0 – 400,-€ bez DPH / mesačne, zaradenie do tejto kategórie znamená nasledujúce výhody, pri jednorázovom odbere nad:
   1. 120,-€ bez DPH, môže byť poskytnutá zľava vo výške 3% z kúpnej ceny,
   2. 200,-€ bez DPH, môže byť poskytnutá zľava vo výške 5% z kúpnej ceny,
   3. 400,-€ bez DPH, môže byť poskytnutá zľava vo výške 10% z kúpnej ceny,
   4. 600 €  bez DPH, môže byť poskytnutá zľava vo výške 12% z kúpnej ceny.
   5. kupujúci je zaradený do hotovostných platieb.
  2. SILVER - zákaznícka karta určená pre kupujúcich s obratom 401 - 2000,-€ bez DPH / mesačne, zaradenie do tejto kategórie znamená nasledujúce výhody :
   1. zľava vo výške 9% na črepníkové a rezané kvetiny a floristické doplnky.
   2. kupujúci je zaradený do hotovostných platieb.
  3. GOLD - zákaznícka karta určená pre kupujúcich s obratom 2001 - 4000,-€ bez DPH / mesačne, zaradenie do tejto kategórie znamená nasledujúce výhody :
   1. zľava vo výške 19% na črepníkové a rezané kvetiny a floristické doplnky,
   2. zľava vo výške 20% na občerstvenie v priestoroch veľkoobchodnej prevádzky,
   3. kupujúci je zaradený do hotovostných platieb
  4. PLATINA - zákaznícka karta určená pre kupujúcich s obratom od 4001,-€ bez DPH / mesačne, zaradenie do tejto kategórie znamená nasledujúce výhody :
   1. zľava vo výške 25% na črepníkové a rezané kvetiny a floristické doplnky,
   2. zľava vo výške 30% na občerstvenie v priestoroch veľkoobchodnej prevádzky,
   3. kupujúci je zaradený do hotovostných platieb.
 4. Výhody jednotlivých kategórií Silver, Gold a Platina sa vzťahujú na osobné odbery na veľkoobchodných prevádzkach STORGE SK. Pre zákazníkov (kupujúcich) v rámci systému ambulantných predajcov platia množstevné zľavy ako pri kategórii Green, ak nie je dohodnuté inak.
 5. Výška uvedenej zľavy zákazníckych kariet sa nevzťahuje na už zľavnený tovar.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť výšku zliav, prípadne tento spôsob zliav  úplne zrušiť. O takejto zmene je však povinný predávajúci kupujúceho informovať, pričom voľba spôsobu takéhoto oznámenia je v plnom rozsahu v dispozícii predávajúceho, s čím kupujúci výslovne súhlasí.

 

 

VIII. Zrušenie registrácie a odstúpenie spoločnosti STORGE SK od zmluvy

 

 1. Spoločnosť STORGE SK zablokuje zákaznícku kartu a má právo odstúpiť od zmluvy s kupujúcim a to v prípade registrovaného kupujúceho, ktorý:
  1. sám požiada o zablokovanie zákazníckej karty, alebo
  2. zneužil zákaznícku kartu alebo jej zneužitie vedome alebo nevedome umožnil tretej osobe, alebo
  3. v prípade, ak držiteľ zákazníckej karty alebo osoba, ktorej držiteľ zákaznícku kartu odovzdal, je preukázateľne pristihnutá pri krádeži vo veľkoobchodnej prevádzke STORGE SK, alebo
  4. v období stanovenom spoločnosťou STORGE SK nerealizuje nákup tovaru alebo služieb a nedosiahne obratový limit vo veľkoobchodných prevádzkach STORGE SK, alebo
  5. opakovane porušuje bezpečnostné opatrenia a prevádzkový poriadok, ktoré sú stanovené spoločnosťou STORGE SK, alebo
  6. ukončí alebo preruší svoju podnikateľskú činnosť, alebo
  7. iným spôsobom výrazne poruší svoje záväzky alebo povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu so spoločnosťou STORGE SK, úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí spoločnosť STORGE SK, jej dobré meno alebo sa dopustí akéhokoľvek konania voči spoločnosti STORGE SK, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi či obchodnými zvyklosťami.
 2. Spoločnosť STORGE SK je oprávnená zablokovať zákaznícku kartu aj bez odstúpenia od zmluvy.
 3. V prípade zablokovania zákazníckej karty z vyššie uvedených dôvodov, je držiteľ zákazníckej karty alebo priamo kupujúci povinný ju vydať predávajúcemu bez zbytočného odkladu alebo ju vrátiť na zákazníckom oddelení veľkoobchodnej prevádzky STORGE SK. Neplatnú kartu je držiteľ karty pred jej vrátením povinný zničiť tak, že ju prestrihne na dve časti. Kupujúci zodpovedá za prípadné škody spôsobené STORGE SK v prípade akéhokoľvek zneužitia neplatnej karty.
 4. Ak dôjde k ukončeniu alebo prerušeniu podnikateľskej činnosti kupujúcim, je povinný bez zbytočného odkladu na tento fakt upozorniť STORGE SK a zákaznícku kartu vrátiť, inak je spoločnosť STORGE SK oprávnená domáhať sa jej vydania spoločne s úhradou všetkých na to vynaložených nákladov a to aj od oprávnených držiteľov zákazníckej karty.
 5. K zániku platnosti zákazníckej karty dochádza aj pri uplatnení práva zo strany držiteľa ako dotknutej osoby na vymazanie alebo obmedzenie spracovania jeho osobných údajov nevyhnutných k registrácii

 

 

IX. Osobitné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť STORGE SK si vyhradzuje právo vo svojich veľkoobchodných prevádzkach najmä:
  1. odoprieť vstup, nákup a zablokovať zákaznícku kartu osobám, ktoré sa pri vstupe do veľkoobchodnej prevádzky nepreukážu oprávnením na užívanie zákazníckej karty a nepreukážu zodpovedajúcim spôsobom svoju identitu,
  2. odoprieť vstup viac ako jednej osobe sprevádzajúcej oprávneného držiteľa zákazníckej karty,
  3. odoprieť najmä z bezpečnostných dôvodov vstup osobám mladším ako 12 rokov,
  4. odoprieť vstup osobám s fotoaparátmi, videokamerami alebo inými predmetmi, ktorými by mohli ohroziť iné osoby alebo majetok nachádzajúci sa vo veľkoobchodnej prevádzke,
  5. vykonať kontrolu správnosti účtovania zákazníckeho nákupu pred východom z prevádzky,
  6. zhromažďovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi dáta a informácie o zákazníkoch a ich nákupoch,
  7. vyhotovovať a uchovávať obrazové záznamy z veľkoobchodnej prevádzky počas celého dňa,
  8. vyhradiť si právo prechodu vlastníckeho práva k nakúpenému tovaru až okamihom jeho úplného zaplatenia a zároveň opustením priestorov veľkoobchodnej prevádzky.
 2. Kupujúci registráciou a prevzatím zákazníckej karty dáva súhlas predávajúcemu a spoločnosti Storge s.r.o., Pěstitelská 11, 619 00 Brno, Česká republika na spracovanie osobných údajov kupujúceho v zmysle príslušných právnych predpisov a to v rozsahu Smernice pre ochranu osobných údajov zo dňa 03.01.2022 v zmysle GDPR – GeneralDataProtectionRegulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a zákona na ochranu osobných údajov č.: 18/2018 Z. Z., ktorá je uverejnená na internetovom portáli predávajúceho. Kupujúci za účelom poskytovania služieb súvisiacich so zákazníckou kartou dáva súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a odovzdanie svojich osobných údajov ktorejkoľvek tretej osobe bez ohľadu na teritórium a to vrátane rodného čísla, tento súhlas je udelený na dobu bezprostredne súvisiacu s realizáciou účelu prevádzkovania systému zákazníckej karty vo vzťahu ku konkrétnemu kupujúcemu a držiteľovi zákazníckej karty. Kupujúci zároveň poskytnutím kontaktných údajov dáva súhlas predávajúcemu na obchodné oznámenia a prevádzkovo-obchodné informácie na kupujúcim oznámené adresy vrátane tých elektronických.
 3. Kupujúcemu, ktorý vykoná registráciu na internetovom portáli predávajúceho www.storge.sk a predávajúci mu takuto registráciu umožni, môžu byť na uvedenej adrese v chránenom užívateľskom prostredí dostupné informácie o stave jeho zákazníckeho účtu, aktuálnom stave záväzkov či pohľadávok a vybrané dokumenty (objednávky, cenník a pod.) v textovej podobe. Zákaznícky účet taktiež môže zaznamenávať v elektronickom systéme informácie o zmluvných rokovaniach medzi zmluvnými stranami. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že ak bude akýkoľvek dokument alebo informácia dostupná v jeho zákazníckom účte, platí, že o tomto dokumente alebo informácii má vedomosť. Kupujúci tímto berie na vedomie, že všetký informácie zverejnené na internetovom portály po registrácií vlastného účtu sú doverné, i po skončení platnosti Rámcovej zmluvy.
 4. Spoločnosť STORGE SK je za podmienky zachovania dôvernosti a v primeranom rozsahu oprávnená poskytovať ďalším spoločnostiam, tretím stranám, najmä poisťovniam, informácie o držiteľovi karty zákazníka, transakciách na karte, o karte samotnej a to za účelom správy zákazníckej karty, štatistických informácií, za účelom ochrany pred zneužitím karty, vymáhania pohľadávok spoločnosti STORGE SK voči držiteľovi karty, správy a sledovania informácií za účelom poskytovania služieb súvisiacich so zákazníckou kartou.

 

 

X. Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti

 

 1. Držiteľ karty je povinný kartu chrániť pred jej zničením, poškodením, odcudzením a zneužitím. Ak dôjde k strate, odcudzeniu, zneužitiu, neautorizovanému použitiu alebo poškodeniu karty, alebo ak nastane možnosť, že karta bude zneužitá, je držiteľ karty povinný o tom okamžite telefonicky informovať STORGE SK prostredníctvom zákazníckej linky na telefónnom čísle dostupnom na internetovom portáli www.storge.sk.
 2. V prípade, ak sa držiteľ karty dopustil nedbanlivostného konania, porušil svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok alebo konal úmyselne a v dôsledku takéhoto konania bude spoločnosti STORGE SK spôsobená škoda, držiteľ karty nesie zodpovednosť za všetku škodu spôsobenú prípadných zneužitím zákazníckej karty a to v plnom rozsahu.  
 3. Držiteľ karty výslovne berie na vedomie a súhlasí, že vo veľkoobchodných prevádzkach STORGE SK je zakázané vyhotovenie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov kupujúcim alebo držiteľom zákazníckej karty.

 

 

XI. Zmena Podmienok

 

 1. STORGE SK je oprávnený kedykoľvek navrhnúť zmenu, zrušenie alebo doplnenie týchto Podmienok ich uverejnením na internetovom portáli STORGE www.storge.sk alebo na predajnom mieste.
 2. STORGE SK je oprávnený kedykoľvek jednostranne a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť podmienky zaradenia kupujúcich do jednotlivých kategórií (Green, Silver, Gold, Platina), zmeniť limity jednotlivých kategórií, zmeniť zľavy pre jednotlivé kategórie, prípadne pridať, zmeniť alebo zrušiť akékoľvek podmienky či bonusy vyplývajúce zo zaradeniach do jednotlivých kategórií, vrátane úplného zrušenia všetkých bonusov a limitov vyplývajúcich zo zaradenia do jednotlivých kategórií, zmeniť zaradenie kupujúceho do kategórie.
 3. Výška kreditu bezhotovostných platieb je stanovená jednostranne spoločnosťou STORGE SK a môže byť zo strany STORGE SK kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom zmenená alebo zrušená a to aj bez predchádzajúceho oznámenia kupujúcemu.

 

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvné strany sú popri rešpektovaní týchto Podmienok, povinné rešpektovať aj ustanovenia rámcovej kúpnej zmluvy a jednotlivé kúpne zmluvy uzavreté zmluvnými stranami.
 2. Tieto Podmienky sa spravujú právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 3. Tieto Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.10.2023

 

Ochrana osobných údajov

COOKIES

Sme spoločnosť Storge SK s.r.o.

so sídlom

Pestovateľská 4315/9
821 04 Bratislava

IČ: 53992288
DIČ: 2121570242

Naše kontaktné údaje sú:

e-mail: bratislava@storge.sk


Prevádzkujeme webové stránky www.storge.sk. Na týchto webových stránkach pracujeme scookies. Viac sa o tom môžete dočítať v tomto dokumente.

Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odošle do prehliadača, respektíve vášho zariadenia, z ktorého naše webové stránky prezeráte (teda napríklad telefón, tablet, počítač). Umožňujú nám vás rozoznať a podľa toho prispôsobiť naše webové stránky, vykonať analýzu vášho správania, zobraziť vám určitý obsah aj. Viac kjednotlivým cookies píšeme dole.

Aké typy cookies u nás používame?

Technické, funkčné – tie sú potrebné na to, aby sme vám zobrazili naše webové stránky a fungovali vám tak, ako majú

Analytické – tieto nám pomáhajú analyzovať, ako fungujú naše webové stránky z hľadiska správania návštevníkov a podľa toho web prípadne prispôsobovať a meniť

Preferenčné – tieto cookies majú slúžiť na to, aby sa vám náš obsah zobrazoval v nastavení, ktoré preferujete – napríklad v určitom jazyku alebo vám inak uľahčili prezeranie/nákup

Marketingové – vďaka týmto cookies môžeme my alebo tretie strany po vašej návšteve prispôsobiť ponuku našich služieb. Táto ponuka sa vám potom môže zobrazovať aj mimo našich webových stránok

Bezpečnostné – cookies, ktoré majú za úlohu predchádzať podvodom a prípadne odstraňovať bezpečnostné chyby

Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete v tabuľke vzávere tohto dokumentu.

Na základe čoho cookies spracovávame?

Stechnickými, funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli poskytnúť.

Analytické, bezpečnostnými a preferenčnými cookies nám umožňuje spracovať tzv. oprávnený záujem. K takému spracovaniu vás ale samozrejme nesmieme akokoľvek nútiť a môžete proti nemu vzniesť tzv. námietku. Toto spracovanie nám znemožníte nastavením prehliadača, pomocou nastavenia cookies lišty alebo prezeraním vanonymnom režime.

Marketingové cookies môžeme spracovávať na základe vášho súhlasu.

Ako sa dá zabrániť využívaniu cookies?

V prvom rade by sme chceli uviesť, že cookies, ktoré zbierame za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na našom webe, sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu sú vždy uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre jeho fungovanie.

Najjednoduchšia cesta, ako vpráci scookies zabrániť, je cez nastavenie vášho prehliadača. Viac kjednotlivým prehliadačom a výmazu/blokácii cookies nájdete tu:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Zoznam
Android
Safari
Microsoft Edge

Dovolíme si doplniť, že nastavenie je potrebné vykonať pre každé vaše zariadenie (telefón, tablet, počítač) zvlášť.

Kto pre nás cookies spracováva?
poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick spoločnosť Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko., v súlade so svojimi, podmienkami s.
poskytovateľ služby Facebook, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Ltd, sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v súlade so svojimi podmienkami – mrknite som.
poskytovateľ služby Sklik – spoločnosť Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.
Ďalej by sme chceli spomenúť:

Svašimi cookies pracujeme my. Ak ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. V takom prípade ju uvádzame v tabuľke dole.

Práca sosobnými údajmi prebieha vrámci Európskej únie. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, potom na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce sdaty).

Vnašej spoločnosti nemáme poverencov na ochranu osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov máte podľa nariadenia GDPR (nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/679) právo sa na nás obrátiť a chcieť informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame; vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania; v niektorých prípadoch môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov; požadovať výmaz alebo uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. Pokiaľ si myslíte, že sdaty nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo súdne vymáhať svoje nároky.

Názov

 

Typ

 

Kto ju využíva

 

Expirácia

 

Čo robí(účel)

 

Technická

 

My

 

1 hodina

 

Sleduje, na ktorú stránku chcete ísť (na ktorú ste klikli)

Súhlas so zasielaním newslettrov
 

Sme spoločnosť 

STORGE SK S. R. O.

Pestovateľská 4315/9
821 04 Bratislava

IČ: 53992288
DIČ: 2121570242

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava. Ďakujeme, že nám poskytujete Vašu e-mailovú adresu pre zasielanie noviniek zo sveta kvetov.

Vaša e-mailová adresa bude u nás v bezpečí, zaradíme ju do našej databázy na 2 roky, pokiaľ si nebudete želať túto dobu predĺžiť. Zo zasielania odberu noviniek na Vašu e-mailovú adresu sa môžete kedykoľvek odhlásiť, buď priamo prekliknutím sa v e-maily alebo nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese : bratislava@storge.sk, prípadne telefonicky na čísle : +421 911 462 222

Viac informácií o spôsobe spracovania osobných údajov si môžete prečítať na našem webe.

 

Zásady práce s vašimi údajmi

STORGE SK S. R. O.

Pestovateľská 4315/9
821 04 Bratislava

IČ: 53992288
DIČ: 2121570242

Pre poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 osobných údajov) („GDPR“)

Spracovanie osobných údajov
Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Ak dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, vaše požiadavky ohľadom našich produktov a služieb, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v dopyte vyplníte alebo nám ich v rámci ďalšieho dohovoru odovzdáte.

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalší dohovor ohľadne tovaru a služieb

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve a plnení zmluvy.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenaviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať súdmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, v prípade kúpy alkoholických nápojov vek a údaje o vašom nákupe. V prípade, že kvety nechávate doručovať inej osobe, budeme spracovávať osobné údaje na doručenie.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali tovar vám alebo obdarovanej osobe. Cez kontaktné údaje svojimi budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok. Prosíme, vezmite na vedomie, že ak zadávate osobné údaje obdarovaných osôb, je potrebné mať na pamäti ich ochranu súkromia a takéto konanie musí byť vždy v súlade správnymi predpismi.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely alebo na overenie veku v prípade kúpy alkoholických nápojov, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

Newslettery (obchodné oznámenie)

Ak sa nám zapíšete do newslettera alebo ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

V prípade zápisu do newslettera ide o spracovanie na základe vášho súhlasu, teda na základe článku 6 ods. a) GDPR.

V prípade, že ste nakupujúci zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odsek 3 zákona č.

Súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

2 roky po udelení súhlasu alebo od posledného nákupu. Zrozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@flamengo.sk

Kto sa kdatom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo podnikajúce fyzické osoby, ktorí sekdátom dostanú preto, že nám pomáhajú schodom našej spoločnosti. Sú to:


poskytovateľ e-mailingovej služby (Boldem)


Užívateľský účet

Pokiaľ ste sa registrovali do nášho veľkoobchodu, budeme spracovávať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, teda podľa článku 6 ods. 1 písm. a). Súhlas je úplne na vás, je dobrovoľný.

Pre zriadenie spracovávame osobné údaje, ktoré nám vyplníte v registračnom formulári – meno, e-mailovú adresu.

Osobné údaje budeme používať na vedenie vášho účtu a poskytovanie služieb počas vášho využívania účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje zmažeme, pokiaľ účet nepoužijete dlhšie ako 5 rokov od posledného nákupu. Účet tiež môžete kedykoľvek deaktivovať (teda váš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať). V takom prípade budú vaše osobné údaje zmazané.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ by ste mali kosobným údajom otázky, kontaktujte na nás na e-mailovej adrese bratislava@storge.sk, alebo zavolajte na telefónne číslo +421 911 462 222

Vnašej spoločnosti nie je menovaný poverenec pre oblasť spracovania osobných údajov.

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Udelené súhlasy sú kedykoľvek odvolateľné a proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že sdaty nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

MOBILNÁ APLIKÁCIA MOJE STORGE


Aplikácia MOJE STORGE má teraz prístup iba k informácii na aké WiFi je zariadenie pripojené.

Všetky dáta sú uložené na serveroch Storge SK s.r.o. a nikam ďalej nie sú posielaná.

V aplikácii nie sú umožnené nákupy a tiež nie je zobrazovaná reklama a inzercia. Žiadne informácie nie sú využité na marketingové účely.
 

Užívatelia používajú aplikácie na platforme iOS a Android, ktorých podmienky na ochranu súkromia sú publikované na týchto odkazoch:

https://www.apple.com/legal/privacy/sk/
https://policies.google.com/privacy